Powiadomienia

Przeczytaj następujące dokumenty: Umowa z Użytkownikiem StubHub, Oświadczenie o zachowaniu prywatności Użytkownika, Polityka dotyczące sprzedawcy, Umowa o świadczenie usług płatniczych dla sprzedawców, Zasady dotyczące o plików cookie, Gwarancja FanProtect® aby mieć pewność, że rozumiesz wszystkie zmiany i ich wpływu na Ciebie. Poza tym, nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań. Kontynuacja korzystania z usług firmy StubHub i naszych usług oznacza akceptację zaktualizowanych umów, zasad i regulaminów

Dziennik aktualizacji

24 kwietnia 2024 r. Zaktualizowaliśmy Oświadczenie o zachowaniu prywatności, Zasady dotyczące plików cookie i Umowę o świadczenie usług płatniczych dla sprzedawców. Ponadto zintegrowaliśmy treść Oświadczenia o ochronie prywatności na urządzeniach mobilnych z ogólnym Oświadczeniem o ochronie prywatności
27 listopada 2023 r. Zaktualizowaliśmy Umowę z użytkownikiem, Zasady dotyczące sprzedawców oraz Gwarancję FanProtect®.
25 marca 2020 r Aktualizacja Umowy z użytkownika StubHub, Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika, Oświadczenie o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych, Zasadzie dotyczące sprzedawców oraz Gwarancja FanProtect ® .
1 października 2018 r. Aktualizacja Umowy z użytkownika StubHub oraz Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika.
1 lipca 2015 r Zaktualizowana Umowa z użytkownika StubHub i Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika wejdą w życie w przypadku nowych użytkowników.
16 czerwca 2015 r Wszyscy użytkownicy zostali objęci poprzednimi poprawkami do Umowy z użytkownika StubHub.
16 czerwca 2015 r Zaktualizowana Oświadczenia o zachowaniu prywatności wchodzi w życie w przypadku dotychczasowych użytkowników. W dniu 21 marca 2013 roku wszyscy użytkownicy zostali objęci wcześniejszymi poprawkami do Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika.
16 czerwca 2015 r Zaktualizowana Umowa z użytkownika StubHub wchodzi w życie w przypadku dotychczasowych użytkowników.
1 czerwca 2015 r. Aktualizacja Umowy z użytkownika StubHub oraz Oświadczenia o zachowaniu prywatności użytkownika.

Do najważniejszych zmian w Umowie z Użytkownikiem StubHub należą:

24 kwietnia 2024 r.

 • Umowa z Użytkownikiem StubHub – odtąd, niezależnie od Twojej lokalizacji geograficznej, kupując lub sprzedając bilety na naszej platformie, zawierasz umowę z firmą Ticketbis S.L.
 • Postanowienia ogólne – informujemy, że StubHub International uzyskał rejestrację do celów podatku od towarów i usług (VAT) w Królestwie Arabii Saudyjskiej. 

27 listopada 2023 r.

 • Umowa z użytkownikiem – zmieniliśmy Umowę z użytkownikiem, usuwając z niej odniesienia do StubHub, w związku z czym we wszystkich przypadkach StubHub (UK) Limited i Ticketbis S.L. są określane jako „StubHub International”, z wyjątkiem odniesień dotyczących działalności w Wielkiej Brytanii.
 • Twoje konto  – zmieniliśmy rozdział 4.5, aby uwzględnić prośbę o dodatkową dokumentację w ramach działań związanych z potencjalnie podejrzanym zachowaniem.
 • Opłaty i inne należności – zmieniliśmy rozdział 6, aby uwzględnić możliwość nałożenia przez StubHub International prowizji za obsługę zadłużenia na tych użytkowników z zaległymi saldami, którzy nie dostarczą niezbędnych informacji bankowych.
 • Kupowanie biletów – zmieniliśmy rozdział 9, aby wyczerpująco wyjaśnić sposób postępowania w przypadku błędów cenowych, zakres swobody firmy w zakresie zmiany metod dostawy oraz konsekwencje nieuzasadnionych obciążeń zwrotnych. Dodatkowo poprawiliśmy przejrzystość, wyraźnie zaznaczając, że po złożeniu zamówienia transakcja sprzedaży jest ostateczna, i że nie realizuje się zwrotów z tytułu „rozmyślenia się” nabywcy.
 • Ochrona praw własności intelektualnej – zmieniliśmy rozdział 17, aby przedstawić sposób, w jaki użytkownicy mogą przesłać SHI zawiadomienie o domniemanym naruszeniu.
 • Prawo właściwe i właściwość miejscowa – zmieniliśmy rozdział 20, aby uwzględnić aktualną sytuację dotyczącą obowiązującej właściwości miejscowej sądów.

25 marca 2020 r

 • Umowa z użytkownikiem StubHub - zmieniona została Umowy z użytkownikiem StubHub, aby usunąć wszelkie odniesienia do firmy eBay Inc. i podmiotami wchodzącymi w skład grupy eBay.
 • Umowa z użytkownikiem StubHub - zmieniona została sekcja 1, aby uwzględnić fakt, zmieniona umowy, owiadomienia i zasady zaczynają obowiązywać od chwili jej publikacji.
 • Podmiot będący stroną umowy - zmieniona została sekcja 2, aby zaktualizować adres odpowiednich podmiotów StubHub będący stroną umowy.
 • Zakup biletów – zmieniliśmy rozdział 9, aby uściślić, że StubHub zapewnia zwrot pieniędzy lub kredyty, jeśli wydarzenie zostanie odwołane i nie zostanie przełożone na inny termin.
 • Odwołanie, przełożenie oraz inne zmiany dotyczące wydarzeń – zmieniliśmy rozdział 11, aby uściślić, że StubHub zapewnia zwrot środków lub kredyty, jeśli wydarzenie zostanie odwołane i nie zostanie przełożone na inny termin.
 • Procedury arbitrażowe - zmieniona została sekcja 22, aby zaktualizować nazwę i adres odbiorcy Zawiadomienia o sporze.
 • Procedura rezygnacji - zmieniona została sekcja 22, aby zaktualizować nazwę i adres odbiorcy Zawiadomienia o rezygnacji.
 • Siła wyższa - dodana została sekcja 26 opisująca w celu wdrożenia przepisu dotyczącego siły wyższej.
 • Powiadomienie o naruszeniu praw - zmieniona została załącznik 1, aby zaktualizować nazwę, adres i numer telefonu wyznaczonym przedstawicielem StubHub.

1 października 2018 r.

 • Ujednolicenie treści Umowy z użytkownikiem StubHub - od tego momentu wszystkich klientów na całym świecie obowiązuje jedna umowa. Globalna Umowa z użytkownikiem StubHub dzięki czemu klienci mogą łatwiej wystawiać, sprzedawać i kupować bilety z preferowanej witryny, niezależnie gdzie odbywa się dane . Zastępuje ona osobne umowy użytkownika istniejące dla każdej z witryn internetowych.
 • Podmiot będący stroną umowy – zmieniona została sekcja 2, aby powiadomić użytkowników, że od 1 października 2018 r. w przypadku osób sprzedających lub kupujących bilety na wydarzenia odbywające się w Kanadzie stroną umowy jest spółka StubHub Canada Ltd.
 • Podmiot będący stroną umowy - zmieniona została sekcja 2, aby uwzględnić fakt, że podmiot, z którym klient zawiera umowę, może się różnić w zależności od lokalizacji wydarzenia, na które kupowane lub sprzedawane są bilety.
 • Transakcje międzynarodowe - dodana została sekcja 12 opisująca zasady obowiązujące sprzedających i kupujących bilety na wydarzenia międzynarodowe. Wydarzenie międzynarodowe to wydarzenie, które odbywa się w miejscu innym od lokalizacji strony internetowej, na której bilet został wystawiony.
 • Prawo właściwe prawo i jurysdykcja - zmieniona została sekcja 21, aby odzwierciedlić możliwość wyboru prawa właściwego i jurysdykcji dla osób nie mieszkających w USA.
 • Spory prawne - wprowadziliśmy zmiany w zapisach dotyczących postępowania arbitrażowego w sekcja 22.
 • Dodatkowe postanowienia dotyczące określonych krajów - dodana została sekcja 24, aby uwzględnić listę zasad specyficznych dla danego kraju, które mają zastosowanie do klientów w zależności od kraju, w którym zamieszkują.

Do najważniejszych zmian w Oświadczeniu o zachowaniu prywatności należą:

24 kwietnia 2024 r.

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności Użytkownika – uaktualniliśmy treść Oświadczenia o ochronie prywatności Użytkownika dla poprawy jasności i czytelności zgodnie z przepisami RODO. Dotyczy to szczegółowych informacji o tym, kto przetwarza Twoje dane osobowe, w jakich celach je przetwarzamy, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy, do czego je wykorzystujemy, w jaki sposób je pozyskujemy, jakie prawa Ci przysługują w związku z Twoimi danymi osobowymi, komu je udostępniamy i jak długo je przechowujemy.
 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności Użytkownika – wprowadziliśmy nowy adres e-mail do kontaktowania się z firmą StubHub International w sprawach dotyczących prywatności.
 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności Użytkownika – skonsolidowaliśmy treść Oświadczenia o zachowaniu prywatności na urządzeniach mobilnych z ogólnym Oświadczeniem o zachowaniu prywatności.

25 marca 2020 r

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności - zmieniona została Oświadczenia o zachowaniu prywatności, aby usunąć wszystkie odniesienia do globalnych standardów ochrony prywatności.
 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności - zmieniona została Oświadczenia o zachowaniu prywatności, aby usunąć wszelkie odniesienia do firmy eBay Inc. i podmiotami wchodzącymi w skład grupy eBay.
 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności - zmieniona została sekcja dotycząca szczegóły kontaktu, aby zaktualizować nazwę i adres naszego Globalnego zespołu ds. prywatności.

1 października 2018 r.

 • Ujednolicenie treści Oświadczeniu o zachowaniu prywatności - od tego momentu wszystkich klientów na całym świecie obowiązują jedne zasady.
 • Administrator danych w przypadku osób zamieszkałych w Kanadzie - nastąpiła zmiana Administratora danych i obecnie jest nim spółka StubHub Canada Ltd.
 • Kontrolerów danych - zmieniona została treść sekcji dotyczących zakresu i zawartości, aby przedstawić uaktualnioną listę kontrolerów danych.
 • Udostępnianie w mediach społecznościowych - zmieniona została sekcja dotycząca wyboru, tak aby uwzględnione zostały dodatkowe możliwości udostępniania w mediach społecznościowych.

Do najważniejszych zmian w Zasadzie dotyczące sprzedawców należą:

24 kwietnia 2024 r.

 • Zasady dotyczące sprzedawców – poprawiliśmy sformułowanie, aby dostosować je do przepisów IRS, wskazując, że sprzedawcy mogą być zobowiązani do podania numeru identyfikacji podatkowej do celów sprawozdawczości podatkowej.

27 listopada 2023 r.

 • Zasady dotyczące sprzedawców – zmieniliśmy treść Zasad dotyczących sprzedawców, usuwając z nich odniesienia do StubHub, w związku z czym we wszystkich przypadkach StubHub (UK) Limited i Ticketbis S.L. są określane jako „StubHub International”, z wyjątkiem odniesień dotyczących działalności w Wielkiej Brytanii.
 • Wybierz odpowiedni sposób dostawy dla typu biletu – zmieniliśmy rozdział 2.2, aby uściślić, że sposoby dostawy dostępne w serwisie StubHub International mogą różnić się w zależności od wydarzenia i zmieniać się w czasie. W przypadku biletów fizycznych należy wybrać opcję wysyłki; dostawa elektroniczna nie ma zastosowania. Próba przekształcenia fizycznych biletów w pliki PDF lub podobne formaty może prowadzić do anulowania zamówienia.
 • Dostarczaj bilety na czas i zgodnie z obietnicą – zmieniliśmy rozdział 3.2, aby doprecyzować, że bilety muszą zostać wysłane do Nabywcy na minimum jeden (1) tydzień przed wydarzeniem, ale jeśli bilety na wydarzenie nie zostaną wydane przez organizatora lub promotora w podanym terminie, sprzedawcy muszą przestrzegać terminu dostawy wyznaczonego przez Dział obsługi klienta StubHub International, aby umożliwić Nabywcy ich terminowe otrzymanie.
 • Konsekwencje nieudanych transakcji sprzedaży i nieważnych biletów – zmieniliśmy rozdział 3.3, aby wyjaśnić możliwe scenariusze niepowodzenia w przypadku wydarzeń biletowanych: rezygnacja ze sprzedaży, dostarczenie nieprawidłowych biletów i sprzedaż nieważnych biletów. Ponadto zaktualizowaliśmy rozdział „Opłaty i należności”, aby przedstawić konsekwencje niepoprawnego dostarczenia biletów na StubHub. W takich przypadkach mogą obowiązywać opłaty, których wysokość zależy od miejsca wydarzenia i tego, czy wymagany jest bilet zastępczy.

25 marca 2020 r

 • Nieudane transakcje sprzedaży - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić wzrost opłaty administracyjnej za rezygnację ze sprzedaży w przypadku wydarzeń zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie.
 • Opłata z tytułu nieważnego biletu - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić wzrost opłaty administracyjnej za nieważne bilety.
 • Opłatę administracyjną - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić obniżona opłaty administracyjnej za nierozwiązanie sytuacji związanych z nieudane transakcje sprzedaży lub nieważne bilety.

1 czerwca 2015 r.

 • Ujednolicenie treści Zasad dotyczące sprzedawców - od tego momentu wszystkich klientów na całym świecie obowiązuje jeden katalog zasad.
 • Nieudane transakcje sprzedaży - zmieniona została sekcja 3.3, aby uwzględnić wzrost opłaty administracyjnej za rezygnację ze sprzedaży w przypadku wydarzeń zlokalizowanych w Niemczech. Dzięki temu regulamin został ujednolicony na terenie całej Europy.
 • Otrzymywanie płatności za sprzedaż biletów - zmieniona została sekcja 5.1, aby doprecyzować terminy płatności za wydarzenia zlokalizowane w USA i Kanadzie. Sankcjonuje to przypadki dotyczące niektórych wydarzeń lub szczególne sytuacje, gdy płatność może zostać dokonana w ciągu 5 do 8 dni po wydarzeniu.

Najważniejsze zmiany w Umowie o świadczenie usług płatniczych dla sprzedawców:

24 kwietnia 2024 r.

 • Umowa o świadczenie usług płatniczych – zaktualizowaliśmy ten dokument, aby odzwierciedlał aktualne Warunki korzystania z usługi Hyperwallet.

Najważniejsze zmiany w Zasadach dotyczących plików cookie:

24 kwietnia 2024 r.

 • Zasady dotyczące plików cookie – zmieniliśmy brzmienie Zasad dotyczących plików cookie dla poprawy jasności i czytelności zgodnie z przepisami RODO. Obejmuje to szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie, z których korzystamy, celów korzystania z plików cookie na naszej platformie, metod, za pomocą których podmioty zewnętrzne wykorzystują pliki cookie do celów reklamowych, oraz wskazówki dotyczące modyfikowania i odinstalowywania plików cookie.

Do najważniejszych zmian w Oświadczeniu o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych należą:

24 kwietnia 2024 r.

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych – usunęliśmy tę część i umieściliśmy jej zawartość w głównym Oświadczeniu o zachowaniu prywatności.

25 marca 2020 r

 • Oświadczenie o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych - zmieniona została Oświadczeniu o zachowaniu prywatności dla urządzeń mobilnych, aby usunąć wszystkie odniesienia do globalnych standardów ochrony prywatności.

Do najważniejszych zmian w Gwarancja FanProtect® należą:

27 listopada 2023 r.

 • Gwarancja FanProtect® – zmieniliśmy treść Gwarancji FanProtect®, usuwając z niej odniesienia do StubHub, w związku z czym we wszystkich przypadkach StubHub (UK) Limited i Ticketbis S.L. są określane jako „StubHub International”, z wyjątkiem odniesień dotyczących działalności w Wielkiej Brytanii.
 • Uzyskanie ważnych biletów – zmieniliśmy rozdział „Uzyskiwanie ważnych biletów”, aby uściślić swobodę firmy w zakresie zmiany metod dostawy.
 • Inne warunki – Zmieniliśmy rozdział „Inne warunki”, aby doprecyzować sytuacje, w których Gwarancja FanProtect® nie ma zastosowania.
 • Brak płatności z tytułu sprzedaży biletu – zaktualizowaliśmy ten rozdział, aby wyjaśnić szczegółowe warunki, w sytuacji gdy użytkownik zdecydował się na otrzymywanie płatności za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Nadużycie Gwarancji FanProtect® – zaktualizowaliśmy ten rozdział, aby wprowadzić zabezpieczenie chroniące StubHub International przed fałszywymi roszczeniami.

25 marca 2020 r

 • Gwarancja FanProtect - zmieniona została Gwarancja FanProtect, aby wyjaśnić, że StubHub zapewni zwrot lub kredyt, jeśli wydarzenie zostanie anulowane i nie zostanie ponownie zaplanowane.