Warunki użytkowania

Zasady i warunki obowiązujące na portalu www.stubhub.pl

O ogólnych Zasadach i warunkach oraz ich akceptacji.

Niniejsze ogólne Zasady i warunki („Warunki użytkowania”) określają sposób korzystania z portalu www.stubhub.pl (dalej „Strona internetowa”), który jest własnością firmy Ticketbis S.L. z siedzibą w Calle Uribitarte nº6, 2º piso, 48001 Bilbao, Vizcaya, Hiszpania, numer identyfikacji podatkowej CIF B-95630034, wpisaną do Rejestru Handlowego w Vizcaya, tom 518, strona 69, nr karty rejestrowej BI-57766. ("StubHub")

Podobnie niniejszy dokument określa czynności i procedury, mające miejsce podczas dokonywania transakcji przenoszenia prawa własności między użytkownikami strony internetowej www.stubhub.pl

Za wykorzystanie usług świadczonych przez niniejszą stronę internetową uważa się postawę „użytkownika strony internetowej” (dalej „Użytkownika”), która oznacza pełną akceptację, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich zasad i przepisów zawartych w „Zasadach i warunkach”, opublikowanych przez firmę StubHub w momencie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

Korzystanie z niektórych usług oferowanych użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej podlega określonym warunkom użytkowania („Szczególnym warunkom”), które w niektórych przypadkach mogą zastępować, uzupełniać i/lub modyfikować obecne Warunki użytkowania. Można je znaleźć pod następującym adresem: http://www.stubhub.plinformation/legal.

Dlatego, przed rozpoczęciem korzystania z określonych usług, użytkownik musi uważnie przeczytać towarzyszące im Szczególne warunki. Ponadto, korzystanie ze strony internetowej jest regulowane powiadomieniami, przepisami dotyczącymi użytkowania i instrukcjami zapewnianymi użytkownikowi przez firmę StubHub, które mogą zastępować, uzupełniać i/lub modyfikować niniejsze Ogólne warunki użytkowania.

Firma StubHub zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. W takim przypadku, firma StubHub poinformuje wcześniej zarejestrowanych użytkowników na temat wszelkich zmian dokonywanych w Ogólnych warunkach użytkowania i zastąpi poprzednią wersję Ogólnych warunków użytkowania na stronie internetowej www.stubhub.pl/. Korzystanie użytkownika z jakiejkolwiek usługi po wprowadzeniu zmian w Ogólnych warunkach użytkowania oznacza niewątpliwą akceptację zmienionych Ogólnych warunków użytkowania Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zmienionych Ogólnych warunków użytkowania, umowa może zostać rozwiązana, uniemożliwiając mu dalsze korzystanie z usług oferowanych na portalu lub zamykając jego otwarte konto.

Zwykły dostęp do strony internetowej i przeglądanie jej zawartości jest bezpłatne. Korzystanie z usług pośrednictwa, świadczonych przez firmę StubHub, przez użytkownika podlega opłatom określonym w niniejszych Ogólnych warunkach użytkowania.

Użytkownik uznaje i akceptuje, że informacje zawarte w odniesieniu do specyfikacji świadczonych usług, a także ogólne warunki i finalizacja umowy w wystarczający sposób wykluczają obecność błędu podczas wyrażenia zgody na powyższe. Niemniej firma StubHub poinformuje użytkownika o ewentualnych poprawkach w specyfikacji technicznej usług lub oficjalnie wystąpi o wejście stron w stosunek umowny.

Szczególne warunki wymiany biletów

Firma StubHub, za pośrednictwem strony internetowej, świadczy swoim użytkownikom usługi pośrednictwa w zakresie transakcji tytułami własności (dalej „Usługa”) pomiędzy prawowitym posiadaczem dowolnego tytułu (wartości), który umożliwia dostęp do wydarzenia lub widowiska publicznego (dalej „Bilet”), który jest gotowy i posiada odpowiednie uprawnienie do scedowania tytułu własności stronie trzeciej nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem (dalej, wyłącznie dla celów opisowych, „Sprzedawcy”) oraz osobami zainteresowanymi zostaniem beneficjentem lub nabywcą tych tytułów (dalej, wyłącznie dla celów opisowych, „Nabywcy”).

Firma StubHub nie jest prawnym okazicielem, właścicielem czy posiadaczem żadnego z tytułów, o których mowa w poprzednim akapicie, jak również nie ceduje, darowuje, sprzedaje, kupuje czy też przenosi ich własności czy prawa posiadania, ograniczając się wyłącznie do udostępniania użytkownikom portalu, ułatwiania i gwarantowania prawidłowego przebiegu i ekonomicznego zarządzania transakcjami cytowanych tytułów własności. Firma StubHub nie rozdziela prawnej własności biletów między użytkowników (sprzedawców i nabywców).

W ramach swoich usług firma StubHub udostępnia wyłącznie platformę, umożliwiając dokonywanie transakcji między nabywcami i sprzedawcami, a tym samym nie gwarantuje skuteczności tych działań, pozostawiając rzeczywiste czynności transakcyjne wolnej woli użytkowników. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik zwalnia firmę StubHub z jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie narzuconej ściśle prawem, wynikającej z transakcji, które zostały przeprowadzone lub których usiłowano dokonać na stronie internetowej www.stubhub.pl.

Firma StubHub nie kontroluje ani nie gwarantuje prawdziwości ani dokładności ogłoszeń sprzedawcy, ani jego możliwości sprzedaży artykułów. Użytkownicy ci są zobowiązani do podawania prawidłowych, pełnych i dokładnych informacji o opublikowanych biletach.

Oferowana usługa pośrednictwa stanowi przedmiot umowy pośrednictwa zawieranej pomiędzy użytkownikami i firmą StubHub której finalizacja następuje po akceptacji podanych Warunków użytkowania. Niniejsza umowa pośrednictwa wiąże obustronnie użytkowników serwisu z firmą StubHub, niezależnie od stosunku umownego, ustanowionego między nabywcami i sprzedawcami.

1. Rejestr użytkowników

1.1. Zobowiązanie:

Korzystanie z usług strony internetowej wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji użytkownika na tejże stronie. Proces rejestracji wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika.

1.2. Wymagania:

Rejestracja wymaga, aby użytkownik był pełnoletni w świetle prawa oraz posiadał osobowość prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, podając informacje, których firma StubHub wymaga w formularzu rejestracyjnym. Niniejsze informacje będą traktowane, jak określono w Zasadach zachowania poufności informacji i ochrony danych osobowych firmy StubHub, z którymi można zapoznać się tutaj: Zasady zachowania poufności informacji

1.3. Wymagane dane:

Aby dokonać rejestracji, użytkownik musi podać na portalu StubHub swoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także numer telefonu komórkowego.

1.4. Nazwa użytkownika i kod dostępu:

Po wypełnieniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego o dostęp do usługi, otrzyma on nazwę użytkownika, zbieżną z adresem e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym oraz hasło do osobistego dostępu, które będzie można następnie zmienić. Odpowiedzialność za dozór i bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła leży po stronie użytkownika, który przejmuje odpowiedzialność za wszystkie transakcje, które są przeprowadzane w oparciu o jego nazwę użytkownika i hasło.

1.5. Dokładność informacji:

Wszystkie informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji muszą być prawdziwe, dokładne i kompletne. W tym celu użytkownik gwarantuje prawdziwość wszystkich danych, które podaje do wiadomości, wypełniając formularz niezbędny do rejestracji w serwisie Użytkownik będzie również odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich informacji podanych firmie StubHub, aktualizując je zawsze w sposób odpowiadający w każdym momencie obecnej sytuacji Użytkownika. We wszystkich przypadkach, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładnie podane informacje i szkody, jakiegokolwiek rodzaju, poniesione przez firmę StubHub lub strony trzecie, spowodowane takimi fałszywymi lub niedokładnymi informacjami.

2. Sprzedaż biletów.

2.1. Informacje dotyczące tytułu własności/biletu.

Po rejestracji, użytkownik, który jest zainteresowany zaoferowaniem biletu, opublikuje go na stronie internetowej, wypełniającej w sposób szczegółowy, prawdziwy i dokładny pola formularza, przy czym wymagane są przynajmniej następujące informacje: nazwa wydarzenia, na które oferowany jest bilet, data wydarzenia, rodzaj oferowanego biletu, ewentualne ograniczenia oferowanego biletu i żądana cena do wymiany.

Sprzedawca jest również zobowiązany do podania numeru karty kredytowej/debetowej, której data ważności musi być późniejsza niż data wydarzenia, na które oferowane są bilety oraz żądanej metody płatności, aby firma StubHub, w przypadku zakupu oferowanych biletów, mogła przelać należną kwotę transakcji. Dostępne formy płatności są podane w formularzu sprzedaży na stronie internetowej.

2.2. Publikacja oferty.

Publikacje, dokonywane przez użytkownika na stronie internetowej, dają firmie StubHub i, w niektórych przypadkach, spółkom powiązanym i/lub uczestniczącym, niewyłączne prawo do publikowania i wystawiania wprowadzonych danych na dalszych stronach internetowych, które należą do właścicieli. Wraz ze swoją publikacją, użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania i finalizacji transakcji określonych w Zasadach i warunkach firmy StubHub

Publikacja oferty na stronie internetowej www.stubhub.pl/ oznacza również formalizację umowy o dzieło i rozpoczęcie usługi pośrednictwa, świadczonej sprzedawcy przez firmę StubHub Po akceptacji oferty przez nabywcę, serwis pobiera opłaty, a w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy firma StubHub otrzyma finansową rekompensatę.

Jeśli nabywca zaakceptował ofertę, niniejszy serwis zatosuje system prowizji, a w razie konieczności, ekonomiczne sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków na rzecz firmy StubHub Dodatkowo portal StubHub ma prawo domagać się odszkodowania za straty i szkody, jeśli do takich doszło.

2.3. Termin ważności i zastosowanie opublikowanych ofert.

Na podstawie ogólnych warunków ważnoś oferowanych tytułów/biletów jest określana datą wydarzenia, których one dotyczą. Każda oferta nie podlegająca systemowi „Last Minute” tytułów/biletów opublikowanych przez sprzedawców będzie ważna do 3 dni roboczych przed oczekiwaną datą wydarzenia, na które to tytuł/bilet oferuje wstęp.

Jednakże, w niektórych przypadkach, termin ważności ofert może się różnić zgodnie z okolicznościami lub sytuacjami, które znajdują się poza kontrolą firmy StubHub W takim przypadku, firma StubHub poinformuje użytkowników o wszelkich zmianach terminu ważności oferty, jak tylko otrzyma faktyczny dowodu takich okoliczności.

2.4. Publikacja bezpłatna.

Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów za publikację. Opłata procentowa będzie pobierana przez firmę StubHub tylko w przypadku faktycznego przeniesienia oferowanych tytułów/biletów, wykluczając ekonomiczne sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków przez sprzedawcę, jak określono w punkcie 2.10.

2.5. Karta kredytowa/debetowa.

W momencie publikacji oferty, sprzedawca musi podać firmie StubHub numer ważnej karty kredytowej lub debetowej, która wygasa w dniu późniejszym niż określone wydarzenie. Po podaniu danych karty, użytkownik świadomie upoważnia firmę StubHub do dokonywania opłat lub debetu, wynikających z transakcji tytułami/biletami i usługami świadczonymi przez firmę StubHub zgodnie z obecnymi Warunkami użytkowania.

2.6. Podatki związane z transakcją tytułami/biletami.

Jeśli tytuły/bilety podlegają cłom lub podatkom, sprzedawca jest odpowiedzialny za określenie ich rodzaju i kwoty, aby uwzględnić je w ostatecznej cenie cesji. Niniejsze cła i podatki są niezależne od podatku od wartości dodanej (VAT), nałożonego na usługi pośrednictwa świadczone przez firmę StubHub na rzecz użytkowników.

2.7. Ustalanie ceny oferty składanej przez sprzedawcę.

Publikacja oferty przez sprzedawcę na podstawie obecnych Warunków użytkowania będzie zawierać cenę, której sprzedawca oczekuje. W tym celu, sprzedawca poda żądaną kwotę transakcji w formularzu sprzedażowym na stronie internetowej. Określenie ceny jest wyłączną odpowiedzialnością sprzedawcy i firma StubHub nie bierze udziału w jej określaniu, nie mając jakiegokolwiek wpływu na określenie oferowanych cen.

W rezultacie, cena zostanie ustalona dowolnie przez sprzedawcę, który musi uwzględnić warunki w akapicie 2.6 dotyczące podatków związanych z transakcją oraz opłaty za usługę oferowaną przez firmę StubHub zgodnie z akapitem 2.8. Sprzedawca może, w każdej chwili, do momentu akceptacji oferty przez nabywcę, zmodyfikować żądaną cenę oferowaną za transakcję.

2.8. Koszt usługi oferowania tytułów/biletów.

Korzystanie ze strony internetowej przez sprzedawcę w celu składania ofert powiększa koszt usługi pośrednictwa na rzecz firmy StubHub za wszystkie transakcje przeprowadzone skutecznie za pośrednictwem strony internetowej. Koszt usług świadczonych przez firmę StubHub jest określany w następujący sposób:

2.9. Powiązanie sprzedawcy z zaakceptowaną ofertą.

Po tym, jak firma StubHub wyśle pierwszą wiadomość e-mail do sprzedawcy, informując go, w zależności od sytuacji, że sprzedaż jest w toku lub została potwierdzona, oferty nie może już wycofać ani zmienić, a sprzedawca musi zachować bilety do dyspozycji nabywcy. Po zaakceptowaniu transakcji danej oferty przez nabywcę, firma StubHub wyśle wiadomość e-mail potwierdzającą sprzedaż, a wówczas sprzedawca musi dokonać transakcji w taki sposób, aby nabywca mógł skutecznie skorzystać z zakupionych tytułów/biletów.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne. Firma StubHub nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywających się wydarzeń, ewentualną zmianę miejsca, harmonogram, organizację czy anulowanie wydarzenia. Jeśli dojdzie do sytuacji wyszczególnionych w poprzednim akapicie, anulowanie należnych płatności po zakończeniu transakcji będzie miało miejsce wyłącznie według uznania firmy StubHub

2.10. Nieprzestrzeganie warunków przez sprzedawcę. Kary grzywien:

Firma StubHub zastosuje kary finansowe w formie opłat administracyjnych wobec sprzedawców, których transakcje nie zostały pomyślnie zakończone z powodu błędu lub nieprzestrzegania warunków przez sprzedawcę biletów. Opłaty te odzwierciedlają koszty poniesione przez firmę StubHub na rzecz rozstrzygnięcia wniosków, które nie zostały należycie zrealizowane. Firma StubHub zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta każdego sprzedawcy, jeżeli sprzedawca wielokrotnie popełni błąd lub nie będzie przestrzegał warunków. Na sprzedawcę zostaną nałożone powyższe grzywny w następujących okolicznościach:

Grzywny stosowane przez firmę StubHub wobec sprzedawcy zawsze będą miały formę opłat finansowych. Zostaną one dokonane za pomocą środków udostępnionych przez sprzedawcę w ramach gwarancji sprzedaży lub całkowitej kwoty sprzedaży oczekującej na płatność na rzecz sprzedawcy. Niezależnie od ich formy, opłaty administracyjne będą stosowane automatycznie przez firmę StubHub, jeżeli i kiedy sprzedawca postąpił nieprawidłowo zgodnie z określonymi poniżej punktami:

2.10.1 Kara grzywny za opóźnioną dostawę biletów.

Sprzedane bilety należy wysłać w ciągu 72 godzin od dostępnej daty wybranej podczas publikowania biletów. W przypadku, gdy bilety zostaną wysłane po tym terminie, sprzedawca zostanie automatycznie ukarany grzywną za każdą przesyłkę, która jest dostarczona za późno. Z karami finansowymi za opóźnioną dostawę można zapoznać się pod poniższym łączem: Grzywny.

Niniejsza opłata odpowiada kosztom poniesionym przez firmę StubHub w celu określenia stanu wysyłki zamówienia oraz udzielając odpowiedzi na pytania nabywców. Sprzedawca otrzyma wartość zamówienia pomniejszoną o opłatę sprzedaży i kwotę grzywny za opóźnioną dostawę, o czym wspomniano wcześniej.

Niniejsza grzywna nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

2.10.2 Kara grzywny za wysyłkę błędnych biletów zaakceptowanych przez nabywcę.

Kiedy wysyłane bilety nie są dokładnie tymi opisanymi w ofercie, ale są nadal akceptowane przez nabywcę, wówczas grzywna za nieprawidłowe bilety będzie zastosowana do zamówienia, co będzie odpowiadać kwocie zrabatowanej przez firmę StubHub na rzecz nabywcy, tak aby nabywca mógł zaakceptowa błędne bilety. Niniejsza kwota zrabatowana przez firmę StubHub na rzecz nabywcy w ramach rekompensaty będzie wyłączną decyzją firmy StubHub i zostanie przekazana bezpośrednio nabywcy.

Sprzedawca otrzyma zatem wartość sprzedaży pomniejszoną o opłatę za sprzedaż oraz rabat rekompensacyjny przyznany nabywcy (jeśli został zastosowany). Jeśli nabywca NIE akceptuje biletów oferowanych w ramach zamiany, zamówienie uważa się za zrealizowane niepomyślnie i zostanie zastosowana grzywna za „nieudane zamówienie” (patrz sekcja 2.10.3 poniżej).

Bilety zostaną uznane za błędne w następujących przypadkach:

Przypadki opisane w poprzednich punktach są stosowane zgodnie z podziałami i kategoriami określonymi na mapie firmy ICKETIS,L. W ten sposób listy i bilety muszą odzwierciedlać podziały i kategorie mapy wydarzenia jak wskazała to firma StubHub. W przypadku braku mapy, typy biletów będą pokrywały się z typami określonymi przez organizatora wydarzenia.

2.10.3 Kary grzywny za nieudane zamówienia.

Firma StubHub uznaje następujące przypadki na nieudane zamówienie:

Kiedy sprzedawca nie wysyła biletów lub wysyła błędne bilety, których nabywca nie akceptuje, a tym samym, firma StubHub musi dokonać zwrotu na rzecz nabywcy lub wymienić zamówienie na inne bilety sprzedawcy, sprzedawca nie otrzyma całkowitej kwoty sprzedaży i będzie również zobowiązany do zapłacenia firmie StubHub grzywny za nieudane zamówienie.

Grzywna za nieudane zamówienie będzie zależała od różnicy pomiędzy ceną, po której zostały sprzedane bilety, a ceną, po której zostały zakupione bilety zamienne, przy czym nowe bilety pochodzą z tej samej lub wyższej kategorii. Z minimalną kwotą kary grzywny za nieudane zamówienie można zapoznać się pod poniższym łączem: Grzywny.

Sprzedawca będzie mógł poprosić firmę StubHub o zwrot biletu, który został omyłkowo wysłany, tylko wtedy, gdy nabywca nie zaakceptuje takiego biletu. Kwotę należną za zwrot biletów do sprzedawcy w całości pokrywa sprzedawca. Ponadto, w celu skorzystania z prawa do zwrotu, nabywca musi zwrócić firmie StubHub błędne bilety.

2.11. Dostawa biletów przez sprzedawcę.

Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za odbiór przesyłek w celu wysyłki biletów, które oferuje. Biorąc pod uwagę, że procedura dostawy może różnić się zgodnie z rozmaitymi usługami dostawczymi dostępnymi do wykorzystania, jest wyłącznym obowiązkiem sprzedawcy, aby:

Jeśli zaistnieje problem z dostawą, a sprzedawca nie zachował pokwitowań dostawy lub etykieta przewozowa została nieprawidłowo zeskanowana, firma StubHub nie będzie w stanie zweryfikować odbioru przesyłki, a zatem sprzedawca poniesie odpowiedzialność za nieudane zamówienie, płacąc odpowiednie grzywny wymienione w sekcji poświęconej nieudanym sprzedażom.

2.12. Bilety elektroniczne. (e-bilety)

Jeżeli sprzedawca nie wyśle lub nie prześle na serwer prawidłowych, odpowiadających ofercie biletów, firma TStubHub nałoży na niego odpowiednie grzywny zgodnie z warunkami nieudanej dostawy. Jeśli sprzedawca przesyła na serwer lub wysyła wiadomość e-mail z niepoprawnym plikiem PDF (lub plikiem w innym formacie) lub też tworzy własne bilety papierowe ze zeskanowanego lub sfotografowanego pliku, sprzedaż zostanie anulowana, a sprzedawca zostanie obciążony odpowiednimi opłatami administracyjnymi.

2.13. Natychmiastowa dostawa biletów.

Po podaniu w ofercie, że bilety podlegają „natychmiastowej dostawie”, sprzedawca zobowiązuje się wysłać je w ciągu 72 godzin od daty sprzedaży. Po 72 godzinach, firma StubHub może anulować sprzedaż, nie wypłacając sprzedawcy żadnej rekompensaty. Jeżeli sprzedaż nie została anulowana, według uznania portalu StubHub, sprzedawca zostanie ukarany grzywną za opóźnioną dostawę biletów (kary są opisane w pkt 2.10.1 niniejszego dokumentu). Decyzja o zastosowaniu określonej kary grzywny leży wyłącznie po stronie firmy StubHub Po upływie terminu „natychmiastowej wysyłki” (72 godziny po sprzedaży), firma StubHub zdecyduje, czy anulować, czy podtrzymać sprzedaż, stosując przy tym odpowiednią opłatę za opóźnioną dostawę.

2.14. Kwoty zarobione przez sprzedającego podczas transakcji.

Firma StubHub przeleje kwotę należną za ważne transakcje zrealizowane przez sprzedawcę w sposób wybrany w momencie tworzenia oferty. Kwota obrotu, którą firma StubHub przeleje sprzedawcy, to kwota określona w momencie tworzenia oferty, zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji 2.7.

2.15. Termin i warunki płatności na rzecz sprzedawcy za transakcję.

Sprzedaż za minione wydarzenia jest rozliczana w drugi i czwarty roboczy poniedziałek każdego miesiąca. Następnie polecenie płatności za dokonaną sprzedaż jest realizowane w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Czas, w jakim sprzedawca otrzyma swoją płatność, zależy od wybranej metody płatności.

2.16. Zamknięcie konta StubHub.

Firma StubHub zastrzega sobie prawo przyjęcia i wykluczenia ze strony internetowej. Sprzedawca, który nie postępuje zgodnie z obecnymi Warunkami użytkowania, może zostać wykluczony z korzystania z serwisu. Przed zamknięciem konta sprzedawca ma obowiązek zakończyć wszystkie oczekujące zamówienia. Firma StubHub zastrzega sobie prawo do anulowania sprzedaży, jeśli konto sprzedawcy jest zamknięte. Po zamknięciu konta, firma StubHub rozliczy wszystkie płatności należące się sprzedawcy, pomniejszając je o należne grzywzywny.

3. Zakup biletów.

3.1. Akceptacja oferty.

Każdy nabywca, który jest zainteresowany nabyciem jakichkolwiek oferowanych tytułów/biletów musi wyraźnie zaakceptowa Warunki użytkowania. Akceptacja warunków danej oferty będzie oznaczać akceptację ceny ustalonej przez sprzedawcę (cena zostanie określona wyłącznie przez sprzedawcę, w związku z tym może dojść do różnic w cenach), kosztów usług pośrednictwa świadczonych przez firmę StubHub, które zostaną obliczone zgodnie z sekcją 3.3 oraz wszelkich należynych opłat transportowych i za dostawę.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne. Firma StubHub nie ponosi odpowiedzialności za warunki wydarzenia, zmiany czasowe, miejsca, organizacyjne lub odwołanie wydarzenia. W miarę możliwości, firma StubHub poinformuje nabywców o takich zmianach. Nabywca, w żadnym wypadku, nie otrzyma zwrotu dokonanch płatności.

Akceptacja oferty uruchamia świadczenie usług pośrednictwa przez firmę StubHub na rzecz nabywcy. Na podstawie tej akceptacji, nabywca upoważnia firmę StubHub do obciążania całkowitej kwoty transakcji za pomocą metody płatności oferowanej w tym celu w procesie zakupu, w tym podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązującego w chwili akceptacji, który jest nakładany na usługi świadczone przez firmę StubHub

3.2. Alokacja i potwierdzenie zakupu.

Po dokonaniu zakupu, firma StubHub wyśle ​​wiadomość e-mail o oczekującym lub potwierdzonym zakupie, w zależności od sytuacji, na adres podany przez nabywcę, podając dane określonej transakcji. Wiadomość ta służy jako dowód transakcji pomiędzy nabywcą i sprzedawcą. Nabywcy, w przypadku, gdy nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu, mogą ponownie skorzystać z serwisu, aby zaoferować zakupiony tytuł/bilet.

Jeśli sprzedawca nie spełni niniejszych Warunków użytkowania oraz, zawsze kiedy będzie to możliwe, firma StubHub prześle nabywcy bilety o lepszych charakterystykach, finalizując w ten sposób proces zakupu. Jeśli dostawa innych biletów nie byłaby możliwa, firma StubHub dokona zwrotu kwoty zapłaconej wcześniej za bilety na rzecz nabywcy, korzystając z tej samej metody płatności, jakiej użyto podczas zakupu.

3.3. Cena tytułów/biletów dla nabywcy.

Na cenę sprzedaży biletów składają się następujące elementy:

Cena oferty ustalona przez sprzedawcę to cena opublikowana na stronie internetowej odnośnie do wydarzenia, na które sprzedawca utworzył ofertę, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Koszty wysyłki to koszty generowane przez dostawę nabywcy biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem podanej usługi dostawy.

Opłata za usługę składa się z opłat pobieranych przez firmę StubHub za korzystanie ze strony internetowej przez nabywcę, które jest określone zgodnie z poniższym akapiTEM.

3.4. Opłata za usługę pośrednictwa w zakupie biletów.

Korzystanie przez nabywcę ze strony internetowej w celu dokonywania zakupów ponosi za sobą koszty za usługę pośrednictwa na rzecz firmy StubHub za wszystkie transakcje zrealizowane faktycznie za pośrednictwem strony internetowej. Niniejsza opłata za usługi świadczone przez firmę StubHub jest określana w następujący sposób:

Dostawa biletów zależy od precyzji i dokładności informacji podanych przez nabywcę (sekcja 1.3 niniejszych Warunków użytkowania) i dostępności nabywcy w celu odbioru przesyłki. W jakimkolwiek przypadku, gdy wydatki będzie musiała pokryć firma StubHub, biorąc pod uwagę dostawcę usług kurierskich trzeciej strony lub drugą dostawę z dodatkowymi kosztami w wyniku nieprzestrzegania wymienionego powyżej punktu, dodatkowymi kosztami zostanie obciążony nabywca.

3.5. Bilety elektroniczne (e-bilety)

W przypadku zakupu e-biletów, nabywca otrzyma je za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Gwarancje oferowane przez firmę StubHub

W ogólnych warunkach firma StubHub oferuje użytkownikom usługi gwarancję prywatności i bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji, poufności udostępnionych informacji i ich 2048-bitowe szyfrowanie przy użyciu protokołu Secure Socket Layer (SSL). Wszystkie płatności za transakcje dokonywane na rzecz użytkowników będą przetwarzane przez terminale podmiotów finansowych z pełną gwarancją bezpieczeństwa i poufności. Podobnie, do świadczenia usług wykorzystywane będą gwarancje cyfrowego certyfikatu urzędu certyfikacji Verising.

4.1. Gwarancje dla sprzedawców.

4.2. Gwarancje dla nabywców.

5. Oferty promocyjne.

Firma StubHub może dokonywać promocji i zniżek swoich opłat za usługi, których warunki i zakres zostaną odpowiednio podane na stronie internetowej i które będą regulowane przez cały czas, który jest celowo określony.

6. Komunikacja – Powiadomienia.

W ogólnych warunkach oraz w celach lepszej i bezpieczniej formy powiadomień cała komunikacja związana z usługami świadczonymi pomiędzy firmą StubHub i użytkownikami (nabywcami i sprzedawcami) będzie prowadzona w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, które będą służyć użytkownikom jako dowód usług i zarządzania świadczonych przez firmę StubHub, jak również za pośrednictwem czatu online, który jest systemem wyskakujących wiadomości, aby zapewnić użytkownikom lepszą obsługę.

Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach, oraz w celu większej skuteczności komunikacji lub powiadomień, które będą musiały być przekazane, firma StubHub może skontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, korzystając z numeru telefonu podanego przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym, potwierdzając wiadomość lub powiadomienie, przesłane w wiadomości e-mail. W każdym razie, publikacja ofert przez sprzedawców i akceptacja przez nabywców zawsze będzie potwierdzona przez firmę StubHub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez użytkownika usługi.

Wszystkie wiadomości i powiadomienia wysyłane przez użytkowników do firmy StubHub będą uważane za skuteczne, dla wszystkich zastosowań i celów, gdy są wysłane do firmy StubHub na następujący adres e-mail: kontakt@stubhub.pl Wszystkie powiadomienia dokonane przez firmę StubHub wobec użytkownika będą uznane za skuteczne, dla wszystkich zastosowań i celów, gdy dokonano ich w jeden z poniższych sposobów:

7. Logistyka. Dostawa i odbiór biletów.

W celu ułatwienia transakcji, firma StubHub, w ramach usługi, udostępni użytkownikom usługę dostawy i odbioru biletów. Usługa ta zostanie opublikowana na stronie internetowej i konkretnie określona przez firmę StubHub w chwili potwierdzenia transakcji przez użytkowników. Niniejsza usługa będzie oferowana przez firmę StubHub za pośrednictwem dostawcy usług dostawczych i transportowych strony trzeciej.

8. Zobowiązanie do prawidłowego korzystania ze strony internetowej i jej usług.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i usług oferowanych na niej zgodnie z prawem, Warunkami użytkowania usługi oraz innymi udostępnionymi powiadomieniami, przepisami dotyczącymi użytkowania i instrukcjami, jak również zgodnie z zasadami moralności i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym.

W tym celu użytkownik powstrzyma się od wykorzystywania usług, które w efekcie mogłyby zaszkodzić prawom i interesom osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzić, uczynić bezużytecznym, przeciążyć, pogorszyć lub utrudniać normalne korzystanie z usług, sprzętu komputerowego lub dokumentów, plików czy informacji przechowywanych na komputerze (hacking) firmy StubHub, jakiegokolwiek innego użytkownika lub jakiegokolwiek trzeciego użytkownika Internetu w zakresie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.

9. Zobowiązanie do prawidłowego wykorzystania treści.

Zgodnie z powyższym, użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści udostępnionych użytkownikom na stronie internetowej, które obejmują, ale nie są ograniczone do tekstów, zdjęć, grafiki, obrazów, ikon, technologii, oprogramowania, łączy i innych materiałów audiowizualnych i dźwiękowych, jak również ich projektu graficznego oraz kodu źródłowego (dalej „Treści”), zgodnie z prawem, Warunkami użytkowania i innymi powiadomieniami, przepisami i instrukcjami, których użytkownik jest świadom, jak również zgodnie z zasadami moralności i ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami oraz porządkiem publicznym oraz w szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:

Użytkownik musi powstrzymać się od pozyskiwania lub próby pozyskania treści za pomocą metod lub procedur, które różnią się od tych, w zależności od przypadku, udostępnionych lub wskazanych w tym celu na stronach internetowych, gdzie znajdują się dane treści lub, ogólnie, od tych, które są powszechnie używane w Internecie w tym celu, o ile nie grożą ryzykiem uszkodzenia lub nie czynią strony internetowej, usług i/lub treści bezużytecznymi.

10. Wprowadzenie hiperłączy, które umożliwiają dostęp do strony internetowej i jej usług.

Użytkownicy oraz ogólnie rzecz biorąc wszystkie osoby, które chciałyby utworzyć hiperłącze między swoją stroną internetową a stroną internetową StubHub (dalej, „Hiperłącze”) muszą spełniać następujące warunki:

11. Własność intelektualna i przemysłowa. Brak licencji.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki rozpoznawcze wszelkiego rodzaju, które pojawiają się na stronie internetowej są własnością firmy StubHub lub stron trzecich, zatem nie mogą być interpretowane, że użycie lub dostęp do strony internetowej i/lub usług, przypisuje użytkownikowi jakiekolwiek prawo do wspomnianych znaków towarowych, nazw handlowych i/lub znaków rozpoznawczych.

Ponadto wszystkie treści są własnością intelektualną firmy StubHub lub stron trzecich, która nie może być uznana za scedowaną na użytkownika, ani też, ze względu na postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, wszelkie prawa do wykorzystania, które istnieją lub mogą zaistnieć odnośnie do wspomnianych treści, co jest absolutnie niezbędne dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej i usług.

12. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności.

12.1. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności za funkcjonowanie strony internetowej i usług.

Dostępność, ciągłość i omylność.

Firma StubHub nie gwarantuje dostępności, ciągłości i funkcjonowania strony internetowej i jej usług. W miarę możliwości, firma StubHub ostrzeże wcześniej użytkowników o przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej i jej usług. Firma StubHub nie gwarantuje swojej nieomylności, a w szczególności, ale nie wyłącznie, że użytkownicy będą skutecznie korzystać z portalu i jego usług, uzyskiwać dostęp do różnych stron internetowych, które tworzą portal lub tych, na których świadczone są usługi.

Firma StubHub zrzeka się, w całej rozciągłości dopuszczalnej prawem, odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą spowodować brak dostępności lub ciągłości funkcjonowania strony internetowej i jej usług lub za oszustwo przydatności, które użytkownicy mogą przypisywać stronie internetowej i jej usługom, omylność strony internetowej i jej usług oraz w szczególności, ale nie wyłącznie, za awarie w dostępie do różnych stron internetowych, które stanowią część portalu lub tych, na których świadczone są usługi.

12.2. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności za treść.

Jakość.

Firma StubHub nie kontroluje ani nie gwarantuje nieobecności wirusów lub innych elementów w treści, które mogą zmienić stan komputera (oprogramowania i sprzętu) albo dokumentów elektronicznych lub plików przechowywanych w systemie.

Firma StubHub wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, wynikające z obecności wirusa lub innych elementów w treści, które mogą zmienić system komputerowy, dokumenty elektroniczne czy pliki użytkownika.

Prawdziwość, dokładność, sumienność i aktualność.

Firma StubHub nie gwarantuje prawdziwości, dokładności, sumienności ani aktualności treści. Firma StubHub wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą być spowodowane brakiem prawdziwości, dokładności, pełności lub aktualności treści.

12.3. Wykluczenie gwarancji i odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej, jej usług oraz treści przez użytkowników.

Firma StubHub nie ma obowiązku kontrolowania i nie kontroluje korzystania użytkowników ze strony internetowej, jej usług i treści. W szczególności, firma StubHub nie gwarantuje, że użytkownicy korzystają ze strony internetowej, jej usług oraz zawartości zgodnie z obecnymi Warunkami użytkowania, ani że czynią to pilnie i rozważnie.

Firma StubHub nie ma obowiązku weryfikacji i nie weryfikuje tożsamości użytkowników, ani ich prawdziwości, dokładności, sumienności i/lub autentyczności danych podanych przez użytkowników o sobie innym użytkownikom.

Firma StubHub wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą wynikać z korzystania z jej usług i treści przez użytkowników lub mogą być spowodowane brakiem prawdziwości, dokładności, sumienności i/lub autentyczności danych podanywanych przez użytkowników o sobie innym użytkownikom, a w szczególności, ale nie wyłącznie, za szkody jakiejkolwiek natury, które mogą wynikać z udawania strony trzeciej przez użytkownika w jakimkolwiek rodzaju komunikacji za pośrednictwem strony internetowej.

13. Ochrona danych osobowych. Korzystanie z plików cookie.

W celu skorzystania z niektórych usług, użytkownicy muszą wcześniej podać firmie StubHub określone dane osobowe (dalej „Dane osobowe”). Firma StubHub będzie przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, z nieodwołalnością i zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach dotyczących ochrony danych osobowych opublikowanych pod następującym adresem URL: http://www.stubhub.pl/information/privacidad.

Firma StubHub zaadoptowała poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji wymagane przepisami prawa oraz stara się stosować inne dodatkowe metody i techniczne środki ochrony. Niemniej, użytkownik musi być świadomy, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania.

Firma StubHub może wykorzystywać swoje pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich, gdy użytkownik przegląda strony na portalu. Pliki cookie, które mogą być wykorzystywane na stronach portalu, są powiązane wyłącznie z operatorem określonego komputera (anonimowym użytkownikiem) i same nie dysponują imieniem i nazwiskiem użytkownika. Dzięki plikom cookie, firma StubHub rozpoznaje system operacyjny zarejestrowanego użytkownika po pierwszej rejestracji. Pozwala to uniknąć ponownej rejestracji podczas każdej kolejnej wizyty w celu przejścia do obszarów i usług dostępnych wyłącznie dla użytkownika. Wykorzystywane pliki cookie nie mogą odczytać plików cookie utworzonych przez innych dostawców. Użytkownicy mogą skonfigurować swój system operacyjny, aby otrzymywać na ekranie powiadomienia o odbiorze plików cookie i zapobiegać ich instalacji na dysku twardym. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat systemu operacyjnego, należy zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami użytkownika.

Pliki cookie wykorzystywane na stronach portalu mogą być obsługiwane przez firmę StubHub, przy czym mogą być obsługiwane z różnych serwerów firmy lub określonych stron trzecich, które świadczą usługę i obsługują pliki cookie na rzecz firmy StubHub (na przykład pliki cookie, które są używane do obsługi reklam i określonej treści oraz te, które odpowiadają za wyświetlanie użytkownikowi reklam lub treści w ustalonym wcześniej czasie, częstotliwości i formie). Ponadto, aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez firmę StubHub, użytkownik może zapoznać się z Zasadami dotyczącymi plików cookie

14. Usuwanie i zawieszanie usług.

Firma StubHub może usunąć lub zawiesić usługę w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia tych użytkowników, którzy nie przestrzegają obecnych Warunków użytkowania.

15. Okres obowiązywania i zakończenie.

Świadczenie usług portalu, jak również innych oferowanych usług przewiduje z zasady czas nieokreślony. Firma StubHub, jednakże, jest upoważniona do wypowiedzenia lub zawieszenia w każdej chwili usług internetowych i/lub wszelkich innych usług. W miarę możliwości, firma StubHub ostrzeże wcześniej, jak najszybciej to możliwe, o wypowiedzeniu lub zawieszeniu świadczenia usług strony internetowej i innych oferowanych usług.

16. Obowiązujące ustawodawstwo i jurysdykcja.

Świadczona usługa niniejszej strony internetowej i obecne Warunki użytkowania są regulowane w każdej chwili i we wszystkich aspektach prawem hiszpańskim oraz hiszpańskim ustawodawstwem handlowym. Z wyjątkiem zobowiązań prawnych prowadziących do zastosowania innej jurysdykcji, strony, wyrażając rezygnację z własnych przywilejów, przedstawią wszelkie kontrowersje odnoszące się do przestrzegania i interpretacji niniejszych Warunków użytkowania jurysdykcji i sądom miasta Bilbao, Hiszpania. Niemniej strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązywać konflikty w sposób przyjazny.

Używamy plików cookie, aby poprawić nasze serwisy internetowe. Zakładamy, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie, jeśli kontynuujesz przeglądanie strony. Dowiedz się więcej o Zasady dotyczące plików cookie tutaj.