Warunki użytkowania

Zasady i warunki obowiązujące na portalu www.stubhub.pl

O ogólnych Zasadach i warunkach oraz ich akceptacji.

Niniejsze ogólne Zasady i warunki („Warunki użytkowania”) określają sposób korzystania z portalu www.stubhub.pl (dalej „Strona internetowa”), który jest własnością firmy TICKETBIS S.L. z siedzibą w Calle Uribitarte nº6, 2º piso, 48001 Bilbao, Vizcaya, Hiszpania, numer identyfikacji podatkowej CIF B-95630034, wpisaną do Rejestru Handlowego w Vizcaya, tom 518, strona 69, nr karty rejestrowej BI-57766.

Podobnie niniejszy dokument określa czynności i procedury, mające miejsce podczas dokonywania transakcji przenoszenia prawa własności między użytkownikami strony internetowej www.stubhub.pl

Za wykorzystanie usług świadczonych przez niniejszą stronę internetową uważa się postawę „użytkownika strony internetowej” (dalej „Użytkownika”), która oznacza pełną akceptację, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, wszystkich zasad i przepisów zawartych w „Zasadach i warunkach”, opublikowanych przez firmę TICKETBIS S.L. w momencie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.

Korzystanie z niektórych usług oferowanych użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej podlega określonym warunkom użytkowania („Szczególnym warunkom”), które w niektórych przypadkach mogą zastępować, uzupełniać i/lub modyfikować obecne Warunki użytkowania. Można je znaleźć pod następującym adresem: http://www.stubhub.plinformation/legal.

Dlatego, przed rozpoczęciem korzystania z określonych usług, użytkownik musi uważnie przeczytać towarzyszące im Szczególne warunki. Ponadto, korzystanie ze strony internetowej jest regulowane powiadomieniami, przepisami dotyczącymi użytkowania i instrukcjami zapewnianymi użytkownikowi przez firmę TICKETBIS S.L., które mogą zastępować, uzupełniać i/lub modyfikować niniejsze Ogólne warunki użytkowania.

Firma TICKETBIS S.L. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. W takim przypadku, firma TICKETBIS S.L. poinformuje wcześniej zarejestrowanych użytkowników na temat wszelkich zmian dokonywanych w Ogólnych warunkach użytkowania i zastąpi poprzednią wersję Ogólnych warunków użytkowania na stronie internetowej www.stubhub.pl/. Korzystanie użytkownika z jakiejkolwiek usługi po wprowadzeniu zmian w Ogólnych warunkach użytkowania oznacza niewątpliwą akceptację zmienionych Ogólnych warunków użytkowania Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zmienionych Ogólnych warunków użytkowania, umowa może zostać rozwiązana, uniemożliwiając mu dalsze korzystanie z usług oferowanych na portalu lub zamykając jego otwarte konto.

Zwykły dostęp do strony internetowej i przeglądanie jej zawartości jest bezpłatne. Korzystanie z usług pośrednictwa, świadczonych przez firmę TICKETBIS S.L., przez użytkownika podlega opłatom określonym w niniejszych Ogólnych warunkach użytkowania.

Użytkownik uznaje i akceptuje, że informacje zawarte w odniesieniu do specyfikacji świadczonych usług, a także ogólne warunki i finalizacja umowy w wystarczający sposób wykluczają obecność błędu podczas wyrażenia zgody na powyższe. Niemniej firma TICKETBIS S.L. poinformuje użytkownika o ewentualnych poprawkach w specyfikacji technicznej usług lub oficjalnie wystąpi o wejście stron w stosunek umowny.

Szczególne warunki wymiany biletów

Firma TICKETBIS, S.L., za pośrednictwem strony internetowej, świadczy swoim użytkownikom usługi pośrednictwa w zakresie transakcji tytułami własności (dalej „Usługa”) pomiędzy prawowitym posiadaczem dowolnego tytułu (wartości), który umożliwia dostęp do wydarzenia lub widowiska publicznego (dalej „Bilet”), który jest gotowy i posiada odpowiednie uprawnienie do scedowania tytułu własności stronie trzeciej nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem (dalej, wyłącznie dla celów opisowych, „Sprzedawcy”) oraz osobami zainteresowanymi zostaniem beneficjentem lub nabywcą tych tytułów (dalej, wyłącznie dla celów opisowych, „Nabywcy”).

Firma TICKETBIS, S.L. nie jest prawnym okazicielem, właścicielem czy posiadaczem żadnego z tytułów, o których mowa w poprzednim akapicie, jak również nie ceduje, darowuje, sprzedaje, kupuje czy też przenosi ich własności czy prawa posiadania, ograniczając się wyłącznie do udostępniania użytkownikom portalu, ułatwiania i gwarantowania prawidłowego przebiegu i ekonomicznego zarządzania transakcjami cytowanych tytułów własności. Firma TICKETBIS, S.L. nie rozdziela prawnej własności biletów między użytkowników (sprzedawców i nabywców).

W ramach swoich usług firma TICKETBIS, S.L. udostępnia wyłącznie platformę, umożliwiając dokonywanie transakcji między nabywcami i sprzedawcami, a tym samym nie gwarantuje skuteczności tych działań, pozostawiając rzeczywiste czynności transakcyjne wolnej woli użytkowników. Akceptując niniejsze warunki, użytkownik zwalnia firmę TICKETBIS, S.L. z jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie narzuconej ściśle prawem, wynikającej z transakcji, które zostały przeprowadzone lub których usiłowano dokonać na stronie internetowej www.stubhub.pl.

Firma TICKETBIS, S.L. nie kontroluje ani nie gwarantuje prawdziwości ani dokładności ogłoszeń sprzedawcy, ani jego możliwości sprzedaży artykułów. Użytkownicy ci są zobowiązani do podawania prawidłowych, pełnych i dokładnych informacji o opublikowanych biletach.

Oferowana usługa pośrednictwa stanowi przedmiot umowy pośrednictwa zawieranej pomiędzy użytkownikami i firmą TICKETBIS, S.L., której finalizacja następuje po akceptacji podanych Warunków użytkowania. Niniejsza umowa pośrednictwa wiąże obustronnie użytkowników serwisu z firmą TICKETBIS, S.L., niezależnie od stosunku umownego, ustanowionego między nabywcami i sprzedawcami.

1. Rejestr użytkowników

1.1. Zobowiązanie:

Korzystanie z usług strony internetowej wymaga uprzedniej subskrypcji lub rejestracji użytkownika na tejże stronie. Proces rejestracji wiąże się z zaakceptowaniem niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika.

1.2. Wymagania:

Rejestracja wymaga, aby użytkownik był pełnoletni w świetle prawa oraz posiadał osobowość prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, podając informacje, których firma TICKETBIS, S.L. wymaga w formularzu rejestracyjnym. Niniejsze informacje będą traktowane, jak określono w Zasadach zachowania poufności informacji i ochrony danych osobowych firmy TICKETBIS, S.L., z którymi można zapoznać się tutaj: Zasady zachowania poufności informacji

1.3. Wymagane dane:

Aby dokonać rejestracji, użytkownik musi podać na portalu Ticketbis swoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także numer telefonu komórkowego.

1.4. Nazwa użytkownika i kod dostępu:

Po wypełnieniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego o dostęp do usługi, otrzyma on nazwę użytkownika, zbieżną z adresem e-mail podanym w formularzu rejestracyjnym oraz hasło do osobistego dostępu, które będzie można następnie zmienić. Odpowiedzialność za dozór i bezpieczeństwo nazwy użytkownika i hasła leży po stronie użytkownika, który przejmuje odpowiedzialność za wszystkie transakcje, które są przeprowadzane w oparciu o jego nazwę użytkownika i hasło.

1.5. Dokładność informacji:

Wszystkie informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji muszą być prawdziwe, dokładne i kompletne. W tym celu użytkownik gwarantuje prawdziwość wszystkich danych, które podaje do wiadomości, wypełniając formularz niezbędny do rejestracji w serwisie Użytkownik będzie również odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich informacji podanych firmie TICKETBIS, S.L., aktualizując je zawsze w sposób odpowiadający w każdym momencie obecnej sytuacji Użytkownika. We wszystkich przypadkach, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie nieprawdziwe lub niedokładnie podane informacje i szkody, jakiegokolwiek rodzaju, poniesione przez firmę TICKETBIS, S.L. lub strony trzecie, spowodowane takimi fałszywymi lub niedokładnymi informacjami.

2. Sprzedaż biletów.

2.1. Informacje dotyczące tytułu własności/biletu.

Po rejestracji, użytkownik, który jest zainteresowany zaoferowaniem biletu, opublikuje go na stronie internetowej, wypełniającej w sposób szczegółowy, prawdziwy i dokładny pola formularza, przy czym wymagane są przynajmniej następujące informacje: nazwa wydarzenia, na które oferowany jest bilet, data wydarzenia, rodzaj oferowanego biletu, ewentualne ograniczenia oferowanego biletu i żądana cena do wymiany.

Sprzedawca jest również zobowiązany do podania numeru karty kredytowej/debetowej, której data ważności musi być późniejsza niż data wydarzenia, na które oferowane są bilety oraz żądanej metody płatności, aby firma TICKETBIS, S.L., w przypadku zakupu oferowanych biletów, mogła przelać należną kwotę transakcji. Dostępne formy płatności są podane w formularzu sprzedaży na stronie internetowej.

2.2. Publikacja oferty.

Publikacje, dokonywane przez użytkownika na stronie internetowej, dają firmie TICKETBIS, S.L. i, w niektórych przypadkach, spółkom powiązanym i/lub uczestniczącym, niewyłączne prawo do publikowania i wystawiania wprowadzonych danych na dalszych stronach internetowych, które należą do właścicieli. Wraz ze swoją publikacją, użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania i finalizacji transakcji określonych w Zasadach i warunkach firmy TICKETBIS, S.L.

Publikacja oferty na stronie internetowej www.stubhub.pl/ oznacza również formalizację umowy o dzieło i rozpoczęcie usługi pośrednictwa, świadczonej sprzedawcy przez firmę TICKETBIS, S.L. Po akceptacji oferty przez nabywcę, serwis pobiera opłaty, a w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy firma TICKETBIS, S.L. otrzyma finansową rekompensatę.

Jeśli nabywca zaakceptował ofertę, niniejszy serwis zatosuje system prowizji, a w razie konieczności, ekonomiczne sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków na rzecz firmy Ticketbis, S.L. Dodatkowo portal Ticketbis ma prawo domagać się odszkodowania za straty i szkody, jeśli do takich doszło.

2.3. Termin ważności i zastosowanie opublikowanych ofert.

Na podstawie ogólnych warunków ważnoś oferowanych tytułów/biletów jest określana datą wydarzenia, których one dotyczą. Każda oferta nie podlegająca systemowi „Last Minute” tytułów/biletów opublikowanych przez sprzedawców będzie ważna do 3 dni roboczych przed oczekiwaną datą wydarzenia, na które to tytuł/bilet oferuje wstęp.

Jednakże, w niektórych przypadkach, termin ważności ofert może się różnić zgodnie z okolicznościami lub sytuacjami, które znajdują się poza kontrolą firmy TICKETBIS, S.L. W takim przypadku, firma TICKETBIS, S.L. poinformuje użytkowników o wszelkich zmianach terminu ważności oferty, jak tylko otrzyma faktyczny dowodu takich okoliczności.

2.4. Publikacja bezpłatna.

Sprzedawca nie ponosi żadnych kosztów za publikację. Opłata procentowa będzie pobierana przez firmę TICKETBIS, S.L. tylko w przypadku faktycznego przeniesienia oferowanych tytułów/biletów, wykluczając ekonomiczne sankcje karne za nieprzestrzeganie warunków przez sprzedawcę, jak określono w punkcie 2.10.

2.5. Karta kredytowa/debetowa.

W momencie publikacji oferty, sprzedawca musi podać firmie TICKETBIS, S.L. numer ważnej karty kredytowej lub debetowej, która wygasa w dniu późniejszym niż określone wydarzenie. Po podaniu danych karty, użytkownik świadomie upoważnia firmę TICKETBIS, S.L. do dokonywania opłat lub debetu, wynikających z transakcji tytułami/biletami i usługami świadczonymi przez firmę TICKETBIS, S.L. zgodnie z obecnymi Warunkami użytkowania.

2.6. Podatki związane z transakcją tytułami/biletami.

Jeśli tytuły/bilety podlegają cłom lub podatkom, sprzedawca jest odpowiedzialny za określenie ich rodzaju i kwoty, aby uwzględnić je w ostatecznej cenie cesji. Niniejsze cła i podatki są niezależne od podatku od wartości dodanej (VAT), nałożonego na usługi pośrednictwa świadczone przez firmę TICKETBIS, S.L. na rzecz użytkowników.

2.7. Ustalanie ceny oferty składanej przez sprzedawcę.

Publikacja oferty przez sprzedawcę na podstawie obecnych Warunków użytkowania będzie zawierać cenę, której sprzedawca oczekuje. W tym celu, sprzedawca poda żądaną kwotę transakcji w formularzu sprzedażowym na stronie internetowej. Określenie ceny jest wyłączną odpowiedzialnością sprzedawcy i firma TICKETBIS, S.L. nie bierze udziału w jej określaniu, nie mając jakiegokolwiek wpływu na określenie oferowanych cen.

W rezultacie, cena zostanie ustalona dowolnie przez sprzedawcę, który musi uwzględnić warunki w akapicie 2.6 dotyczące podatków związanych z transakcją oraz opłaty za usługę oferowaną przez firmę TICKETBIS, S.L. zgodnie z akapitem 2.8. Sprzedawca może, w każdej chwili, do momentu akceptacji oferty przez nabywcę, zmodyfikować żądaną cenę oferowaną za transakcję.

2.8. Koszt usługi oferowania tytułów/biletów.

Korzystanie ze strony internetowej przez sprzedawcę w celu składania ofert powiększa koszt usługi pośrednictwa na rzecz firmy TICKETBIS, S.L. za wszystkie transakcje przeprowadzone skutecznie za pośrednictwem strony internetowej. Koszt usług świadczonych przez firmę TICKETBIS, S.L. jest określany w następujący sposób:

2.9. Powiązanie sprzedawcy z zaakceptowaną ofertą.

Po tym, jak firma TICKETBIS, S.L. wyśle pierwszą wiadomość e-mail do sprzedawcy, informując go, w zależności od sytuacji, że sprzedaż jest w toku lub została potwierdzona, oferty nie może już wycofać ani zmienić, a sprzedawca musi zachować bilety do dyspozycji nabywcy. Po zaakceptowaniu transakcji danej oferty przez nabywcę, firma TICKETBIS, S.L. wyśle wiadomość e-mail potwierdzającą sprzedaż, a wówczas sprzedawca musi dokonać transakcji w taki sposób, aby nabywca mógł skutecznie skorzystać z zakupionych tytułów/biletów.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne. Firma TICKETBIS, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za warunki odbywających się wydarzeń, ewentualną zmianę miejsca, harmonogram, organizację czy anulowanie wydarzenia. Jeśli dojdzie do sytuacji wyszczególnionych w poprzednim akapicie, anulowanie należnych płatności po zakończeniu transakcji będzie miało miejsce wyłącznie według uznania firmy TICKETBIS, S.L.

2.10. Nieprzestrzeganie warunków przez sprzedawcę. Kary grzywien:

Firma TICKETBIS, S.L. zastosuje kary finansowe w formie opłat administracyjnych wobec sprzedawców, których transakcje nie zostały pomyślnie zakończone z powodu błędu lub nieprzestrzegania warunków przez sprzedawcę biletów. Opłaty te odzwierciedlają koszty poniesione przez firmę TICKETBIS, S.L. na rzecz rozstrzygnięcia wniosków, które nie zostały należycie zrealizowane. Firma TICKETBIS, S.L. zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta każdego sprzedawcy, jeżeli sprzedawca wielokrotnie popełni błąd lub nie będzie przestrzegał warunków. Na sprzedawcę zostaną nałożone powyższe grzywny w następujących okolicznościach:

Grzywny stosowane przez firmę TICKETBIS, S.L. wobec sprzedawcy zawsze będą miały formę opłat finansowych. Zostaną one dokonane za pomocą środków udostępnionych przez sprzedawcę w ramach gwarancji sprzedaży lub całkowitej kwoty sprzedaży oczekującej na płatność na rzecz sprzedawcy. Niezależnie od ich formy, opłaty administracyjne będą stosowane automatycznie przez firmę TICKETBIS, S.L., jeżeli i kiedy sprzedawca postąpił nieprawidłowo zgodnie z określonymi poniżej punktami:

2.10.1 Kara grzywny za opóźnioną dostawę biletów.

Sprzedane bilety należy wysłać w ciągu 72 godzin od dostępnej daty wybranej podczas publikowania biletów. W przypadku, gdy bilety zostaną wysłane po tym terminie, sprzedawca zostanie automatycznie ukarany grzywną za każdą przesyłkę, która jest dostarczona za późno. Z karami finansowymi za opóźnioną dostawę można zapoznać się pod poniższym łączem: Grzywny.

Niniejsza opłata odpowiada kosztom poniesionym przez firmę TICKETBIS, S.L. w celu określenia stanu wysyłki zamówienia oraz udzielając odpowiedzi na pytania nabywców. Sprzedawca otrzyma wartość zamówienia pomniejszoną o opłatę sprzedaży i kwotę grzywny za opóźnioną dostawę, o czym wspomniano wcześniej.

Niniejsza grzywna nie będzie miała zastosowania w następujących przypadkach:

2.10.2 Kara grzywny za wysyłkę błędnych biletów zaakceptowanych przez nabywcę.

Kiedy wysyłane bilety nie są dokładnie tymi opisanymi w ofercie, ale są nadal akceptowane przez nabywcę, wówczas grzywna za nieprawidłowe bilety będzie zastosowana do zamówienia, co będzie odpowiadać kwocie zrabatowanej przez firmę TICKETBIS, S.L. na rzecz nabywcy, tak aby nabywca mógł zaakceptowa błędne bilety. Niniejsza kwota zrabatowana przez firmę TICKETBIS, S.L. na rzecz nabywcy w ramach rekompensaty będzie wyłączną decyzją firmy TICKETBIS, S.L. i zostanie przekazana bezpośrednio nabywcy.

Sprzedawca otrzyma zatem wartość sprzedaży pomniejszoną o opłatę za sprzedaż oraz rabat rekompensacyjny przyznany nabywcy (jeśli został zastosowany). Jeśli nabywca NIE akceptuje biletów oferowanych w ramach zamiany, zamówienie uważa się za zrealizowane niepomyślnie i zostanie zastosowana grzywna za „nieudane zamówienie” (patrz sekcja 2.10.3 poniżej).

Bilety zostaną uznane za błędne w następujących przypadkach:

Przypadki opisane w poprzednich punktach są stosowane zgodnie z podziałami i kategoriami określonymi na mapie firmy TICKETBIS, S.L. W ten sposób listy i bilety muszą odzwierciedlać podziały i kategorie mapy wydarzenia jak wskazała to firma TICKETBIS, S.L. W przypadku braku mapy, typy biletów będą pokrywały się z typami określonymi przez organizatora wydarzenia.

2.10.3 Kary grzywny za nieudane zamówienia.

Firma TICKETBIS, S.L. uznaje następujące przypadki na nieudane zamówienie:

Kiedy sprzedawca nie wysyła biletów lub wysyła błędne bilety, których nabywca nie akceptuje, a tym samym, firma TICKETBIS, S.L. musi dokonać zwrotu na rzecz nabywcy lub wymienić zamówienie na inne bilety sprzedawcy, sprzedawca nie otrzyma całkowitej kwoty sprzedaży i będzie również zobowiązany do zapłacenia firmie TICKETBIS, S.L. grzywny za nieudane zamówienie.

Grzywna za nieudane zamówienie będzie zależała od różnicy pomiędzy ceną, po której zostały sprzedane bilety, a ceną, po której zostały zakupione bilety zamienne, przy czym nowe bilety pochodzą z tej samej lub wyższej kategorii. Z minimalną kwotą kary grzywny za nieudane zamówienie można zapoznać się pod poniższym łączem: Grzywny.

Sprzedawca będzie mógł poprosić firmę TICKETBIS, S.L. o zwrot biletu, który został omyłkowo wysłany, tylko wtedy, gdy nabywca nie zaakceptuje takiego biletu. Kwotę należną za zwrot biletów do sprzedawcy w całości pokrywa sprzedawca. Ponadto, w celu skorzystania z prawa do zwrotu, nabywca musi zwrócić firmie TICKETBIS, S.L. błędne bilety.

2.11. Dostawa biletów przez sprzedawcę.

Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za odbiór przesyłek w celu wysyłki biletów, które oferuje. Biorąc pod uwagę, że procedura dostawy może różnić się zgodnie z rozmaitymi usługami dostawczymi dostępnymi do wykorzystania, jest wyłącznym obowiązkiem sprzedawcy, aby:

Jeśli zaistnieje problem z dostawą, a sprzedawca nie zachował pokwitowań dostawy lub etykieta przewozowa została nieprawidłowo zeskanowana, firma TICHETBIS, S.L. nie będzie w stanie zweryfikować odbioru przesyłki, a zatem sprzedawca poniesie odpowiedzialność za nieudane zamówienie, płacąc odpowiednie grzywny wymienione w sekcji poświęconej nieudanym sprzedażom.

2.12. Bilety elektroniczne. (e-bilety)

Jeżeli sprzedawca nie wyśle lub nie prześle na serwer prawidłowych, odpowiadających ofercie biletów, firma TTICKETBIS, S.L. nałoży na niego odpowiednie grzywny zgodnie z warunkami nieudanej dostawy. Jeśli sprzedawca przesyła na serwer lub wysyła wiadomość e-mail z niepoprawnym plikiem PDF (lub plikiem w innym formacie) lub też tworzy własne bilety papierowe ze zeskanowanego lub sfotografowanego pliku, sprzedaż zostanie anulowana, a sprzedawca zostanie obciążony odpowiednimi opłatami administracyjnymi.

Gdy oferta dotyczy „biletów elektronicznych”, sprzedawca jest zobowiązany do wysłania ich w ciągu dwóch kalendarzowych dni od daty sprzedaży. Po upływie dwóch dni, firma TICKETBIS, S.L. może anulować sprzedaż, a sprzedawca nie otrzyma żadnej rekompensaty. Jeżeli sprzedaż nie została anulowana, według uznania firmy TICKETBIS, L.S., sprzedawca zostanie ukarany grzywną za opóźnioną dostawę biletów.

2.13. Natychmiastowa dostawa biletów.

Po podaniu w ofercie, że bilety podlegają „natychmiastowej dostawie”, sprzedawca zobowiązuje się wysłać je w ciągu 72 godzin od daty sprzedaży. Po 72 godzinach, firma TICKETBIS, S.L. może anulować sprzedaż, nie wypłacając sprzedawcy żadnej rekompensaty. Jeżeli sprzedaż nie została anulowana, według uznania portalu Ticketbis, sprzedawca zostanie ukarany grzywną za opóźnioną dostawę biletów (kary są opisane w pkt 2.10.1 niniejszego dokumentu). Decyzja o zastosowaniu określonej kary grzywny leży wyłącznie po stronie firmy TICKETBIS, S.L. Po upływie terminu „natychmiastowej wysyłki” (72 godziny po sprzedaży), firma TICKETBIS, S.L. zdecyduje, czy anulować, czy podtrzymać sprzedaż, stosując przy tym odpowiednią opłatę za opóźnioną dostawę.

2.14. Kwoty zarobione przez sprzedającego podczas transakcji.

Firma TICKETBIS, S.L. przeleje kwotę należną za ważne transakcje zrealizowane przez sprzedawcę w sposób wybrany w momencie tworzenia oferty. Kwota obrotu, którą firma TICKETBIS, S.L. przeleje sprzedawcy, to kwota określona w momencie tworzenia oferty, zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji 2.7.

2.15. Termin i warunki płatności na rzecz sprzedawcy za transakcję.

Sprzedaż za minione wydarzenia jest rozliczana w drugi i czwarty roboczy poniedziałek każdego miesiąca. Następnie polecenie płatności za dokonaną sprzedaż jest realizowane w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych. Czas, w jakim sprzedawca otrzyma swoją płatność, zależy od wybranej metody płatności.

2.16. Zamknięcie konta TICKETBIS.

Firma TICKETBIS S.L. zastrzega sobie prawo przyjęcia i wykluczenia ze strony internetowej. Sprzedawca, który nie postępuje zgodnie z obecnymi Warunkami użytkowania, może zostać wykluczony z korzystania z serwisu. Przed zamknięciem konta sprzedawca ma obowiązek zakończyć wszystkie oczekujące zamówienia. Firma TICKETBIS S.L. zastrzega sobie prawo do anulowania sprzedaży, jeśli konto sprzedawcy jest zamknięte. Po zamknięciu konta, firma TICKETBIS S.L. rozliczy wszystkie płatności należące się sprzedawcy, pomniejszając je o należne grzywny.

3. Zakup biletów.

3.1. Akceptacja oferty.

Każdy nabywca, który jest zainteresowany nabyciem jakichkolwiek oferowanych tytułów/biletów musi wyraźnie zaakceptowa Warunki użytkowania. Akceptacja warunków danej oferty będzie oznaczać akceptację ceny ustalonej przez sprzedawcę (cena zostanie określona wyłącznie przez sprzedawcę, w związku z tym może dojść do różnic w cenach), kosztów usług pośrednictwa świadczonych przez firmę TICKETBIS, S.L., które zostaną obliczone zgodnie z sekcją 3.3 oraz wszelkich należynych opłat transportowych i za dostawę.

Wszystkie sprzedaże są ostateczne. Firma TICKETBIS, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za warunki wydarzenia, zmiany czasowe, miejsca, organizacyjne lub odwołanie wydarzenia. W miarę możliwości, firma TICKETBIS, S.L. poinformuje nabywców o takich zmianach. Nabywca, w żadnym wypadku, nie otrzyma zwrotu dokonanch płatności.

Akceptacja oferty uruchamia świadczenie usług pośrednictwa przez firmę TICKETBIS, S.L. na rzecz nabywcy. Na podstawie tej akceptacji, nabywca upoważnia firmę TICKETBIS, S.L. do obciążania całkowitej kwoty transakcji za pomocą metody płatności oferowanej w tym celu w procesie zakupu, w tym podatku od wartości dodanej (VAT) obowiązującego w chwili akceptacji, który jest nakładany na usługi świadczone przez firmę TICKETBIS, S.L.

3.2. Alokacja i potwierdzenie zakupu.

Po dokonaniu zakupu, firma TICKETBIS, S.L. wyśle ​​wiadomość e-mail o oczekującym lub potwierdzonym zakupie, w zależności od sytuacji, na adres podany przez nabywcę, podając dane określonej transakcji. Wiadomość ta służy jako dowód transakcji pomiędzy nabywcą i sprzedawcą. Nabywcy, w przypadku, gdy nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu, mogą ponownie skorzystać z serwisu, aby zaoferować zakupiony tytuł/bilet.

Jeśli sprzedawca zaniecha sprzedaży zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz, jeśli to możliwe, firma TICKETBIS, S.L. prześle nabywcy lepsze bilety, finalizując w tym celu zakup, bez uszczerbku zaniechania, które mogłoby mieć zastosowanie. Jeśli dostawa innych biletów nie jest możliwa, firma TICKETBIS, S.L. dokona zwrotu kwoty zapłaconej wcześniej za bilety na rzecz nabywcy, korzystając z tej samej metody, jakiej użyto do płatności za zakup.

3.3. Cena tytułów/biletów dla nabywcy.

Na cenę sprzedaży biletów składają się następujące elementy:

Cena oferty ustalona przez sprzedawcę to cena opublikowana na stronie internetowej odnośnie do wydarzenia, na które sprzedawca utworzył ofertę, zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Koszty wysyłki to koszty generowane przez dostawę nabywcy biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej, z wykorzystaniem podanej usługi dostawy.

Opłata za usługę składa się z opłat pobieranych przez firmę TICKETBIS, S.L. za korzystanie ze strony internetowej przez nabywcę, które jest określone zgodnie z poniższym akapiTEM.

3.4. Opłata za usługę pośrednictwa w zakupie biletów.

Korzystanie przez nabywcę ze strony internetowej w celu dokonywania zakupów ponosi za sobą koszty za usługę pośrednictwa na rzecz firmy TICKETBIS, S.L. za wszystkie transakcje zrealizowane faktycznie za pośrednictwem strony internetowej. Niniejsza opłata za usługi świadczone przez firmę TICKETBIS, S.L. jest określana w następujący sposób:

Dostawa biletów zależy od precyzji i dokładności informacji podanych przez nabywcę (sekcja 1.3 niniejszych Warunków użytkowania) i dostępności nabywcy w celu odbioru przesyłki. W jakimkolwiek przypadku, gdy wydatki będzie musiała pokryć firma TICKETBIS, S.L., biorąc pod uwagę dostawcę usług kurierskich trzeciej strony lub drugą dostawę z dodatkowymi kosztami w wyniku nieprzestrzegania wymienionego powyżej punktu, dodatkowymi kosztami zostanie obciążony nabywca.

3.5. Bilety elektroniczne (e-bilety)

W przypadku zakupu e-biletu, nabywca otrzyma te bilety za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawo do zaniechania nie ma zastosowania, jeśli chodzi o archiwa komputerowe (PDF lub inny format) z treściami cyfrowymi, które nie są podane w formie materialnej.

4. Gwarancje oferowane przez firmę Ticketbis, S.L.

W ogólnych warunkach firma TICKETBIS, S.L. oferuje użytkownikom usługi gwarancję prywatności i bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji, poufności udostępnionych informacji i ich 2048-bitowe szyfrowanie przy użyciu protokołu Secure Socket Layer (SSL). Wszystkie płatności za transakcje dokonywane na rzecz użytkowników będą przetwarzane przez terminale podmiotów finansowych z pełną gwarancją bezpieczeństwa i poufności. Podobnie, do świadczenia usług wykorzystywane będą gwarancje cyfrowego certyfikatu urzędu certyfikacji Verising.

4.1. Gwarancje dla sprzedawców.

4.2. Gwarancje dla nabywców.

5. Zaniechanie.

Usługa objęta niniejszymi Warunkami jest regulowana hiszpańskimi postanowieniami dotyczącymi ochrony konsumentów i użytkowników oraz innymi obowiązujących przepisami prawa w stosunku do umów zawieranych na odległość. W przypadkach, gdzie zastosowanie ma ustawodawstwo hiszpańskie lub odpowiednie przepisy wspólnotowe, użytkownik zostanie poinformowany o możliwości zaniechania transakcji bez ponoszenia kary grzywny i bez obowiązku uzasadniania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od daty potwierdzenia oferowanej usługi. Zaniechania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej we wspomnianym powyżej terminie, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w akapicie siódmym (7) w niniejszych Zasadach i warunkach, wpisując w nagłówku „zaniechanie” oraz podając w treści wiadomości informacje identyfikujące użytkownika, jak również dane transakcji, której użytkownik chce zaniechać.

W przypadku zaniechania usługi, zaniechaniu będzie podlegać również zakup objęty tą usługą. Firma TICKETBIS, S.L. zwróci użytkownikowi wszystkie płatności otrzymane z tytułu tego zakupu, bez nadmiernej zwłoki i we wszystkich przypadkach, w ciągu czternastu (14) kolejnych dni od poinformowania o zamiarze zaniechania. W tym przypadku, bilety zostaną zwrócone firmie TICKETBIS, S.L. w tym samym stanie, w jakim zostały sprzedane i na ten sam adres, który znajduje się w niniejszych Zasadach i warunkach, bez zbędnej zwłoki i zawsze w ciągu czternastu (14) kolejnych dni od poinformowania o zamiarze zaniechania. TICKETBIS wstrzyma zwrot do chwili otrzymania biletów lub do chwili przedstawienia przez użytkownika dowodu zwrotu w zależności, który z warunków zostanie wcześniej spełniony.

Użytkownik jest poinformowany, że, w przypadku zaniechania, będzie zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu. Prawo do zaniechanie nie ma zastosowania, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, w następujących przypadkach:

Używamy plików cookie, aby poprawić nasze serwisy internetowe. Zakładamy, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie, jeśli kontynuujesz przeglądanie strony. Dowiedz się więcej o Zasady dotyczące plików cookie tutaj.